Andrea Kandler (hawaiianische Körperarbeit & Autismusberatung), Hans-Werner Lehmke (Feng Shui & Geomantie), Anna Wiesheu (hawaiianischer Tanz), Susanne Ferril (hawaiianische Körperarbeit & Herzwegsitzung) und Penny Prior (hawaiianische Körperarbeit auf Kaua'i).